Regulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hqgsm.pl prowadzony jest przez Adama Spalik prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą HQGSM Adam Spalik z siedzibą przy ulicy Bytomska 28, 42-606 Tarnowskie Góry, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 6452368546, REGON:, adres poczty elektronicznej: [email protected]

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania oraz stanowi podstawę zawierania umów sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym HQGSM.pl. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwględnie wiążących przepisów prawa. Regulamin stanowi integralną i najważniejszą formę umowy kupna-sprzedaży zawieranej z klientami.

1.3. Sklep udostępniany jest przez Sprzedawcę za pomocą sieci internetowej – Internet.

1.4. Terminy używane w Regulaminie oznaczają:

Dni robocze – oznacza wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczaniu Klientowi przez Sprzedawcę, ściśle określonych Towarów, za pośrednictwem Dostawców.

Dostawca – oznacza podmiot, organizację świadczące usługi transportowe, które mają za zadanie dostarczyć określone towary handlowe odpowiednim odbiorcom.

Hasło – oznacza unikalny ciąg znaków wybrany przez Klienta Sklepu wymagany podczas Rejestracji.

Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w Sklepie.

Kodeks Cywilny – oznacza Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U .z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Kodeks postępowania cywilnego – oznacza Ustawę z dnia 17 listopada 1964 r.(Dz.U.1964r., nr 43, poz. 296 ze zm.).

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Login – oznacza indywidualny identyfikator Klienta w Sklepie wybrany przez Klienta, wymagany podczas Rejestracji.

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin o świadczeniu usług droga elektroniczną, który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie.

Rejestracja – oznacza czynność, dzięki której udostępnione zostają wszystkie funkcje Sklepu.

Sklep (Sklep internetowy) – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.hqgsm.pl, gdzie Klient dokonuje zakupów na odległość.

Sprzedawca – inaczej HQGSM.

Towar – oznacza produkt, przedstawiany przez Sprzedawcę, którego opis jest dostępny w Sklepie.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawartą pomiędzy Sklepem HQGSM.pl a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu.

Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

1.5. Kontakt z Obsługą Klienta Sklepu Internetowego można uzyskać:
 

a) pod numerem telefonu 32 797 01 65 od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 (koszt połączenia zgodnie z umową operatora) oraz w soboty w godzinach 10-14.

b) korzystając z poczty elektronicznej: [email protected]

c) korespondencyjnie : HQGSM.pl, ul. Bytomska 28 , 42-606 Tarnowskie Góry, Polska.

1.6. Sprzedający realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie całej Europy.

1.7. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem Internetowym www.hqgsm.pl zawierana jest w języku polskim.
 

1.8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

1.9. Do korzystania ze Sklepu Internetowego HQGSM.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

§ 2

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1 Kontakt z Biurem Obsługi Klienta jest możliwy telefonicznie pod numerem: 32 797 01 65 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego może odbywać się tylko według opisanych w Regulaminie zasad.

2.3. W celu złożenia zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz w celu korzystania z usług i funckji Sklepu:

a) należy posiadać aktywne indywidualne konto poczty elektronicznej lub aktualny numer telefonu 

b) nie jest wymagane posiadanie indywidualnego Konta Klienta na stronie internetowej – www.hqgsm.pl.

2.4. Kolorystyka Produktów prezentowanych w Sklepie Internetowym ma prawo różnić się od rzeczywistej kolorystki Produktów, ze względu na zależności i możliwości techniczne sprzętu, z którego klorzysta Klient podczas wyświetlania i korzystania ze strony. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice kolorystyczne Towaru w momencie reklamacji.

§ 3 
REJESTRACJA

3.1. Aby utworzyć indywidualne Konto Klienta, Klient zobowiązany jest do dokonania Rejestracji w Sklepie internetowym. 

3.2. Aby dokonać Rejestracji, Klient powinien zapoznać się oraz wypełnić formularz rejestracyjny, który udostępniony jest przez Sprzedawcę w Sklepie.

3.3. Podczas Rejestracji Klient ustanawia indywidualne Hasło do Konta.

3.4. Aby zakończyć etap Rejestracji, Klient ma obowiązek przesłać poprawnie wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy. 

3.5. Formularz rejestracyjny powinien być wypełniony zgodnie z poniżej opisanymi zasadami:

a) wszystkie pola znajdujące się w formularzu rejestracyjnym powinny być wypełnione. Wyjątkiem są pola oznaczone jako opcjonalne;
b) informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym powinny być zgodne z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta, który stanowi osobę odpowiedzialną za wiarygodność wpisanych informacji;
c) Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu oraz potwierdzić fakt zapoznania się z jego treścią zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym;
d) oznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym, Klient powinien wyrazić wolę zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta powyższej woli zawarcia umowy uniemożliwia Rejestrację oraz założenie Konta Klienta.
e) w celu realizacji usług na podstawie umowy zawartej zgodnie z Regulaminem Sklepu, Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawieranych w formularzu rejestracyjnym. Klient ma prawo do dostępu do podanych treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

3.6. Przesłanie gotowego formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy wiąże się z:

a) zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu przez Klienta
b) upoważnieniem Sprzedawcy do wglądu oraz przetwarzania danych osobowych Klienta w celu świadczenia usługi prowadzenia indywidualnego Konta Klienta oraz wyrażeniem zgody na przesyłanie drogą elektroniczną przez Sprzedawcę informacji związanych z techniczną obsługą Konta Klienta.

3.7. Podczas Rejestracji Klient ma możliwość do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych. Klient nie ma obowiązku wyrażenia zgody aby ukończyć Rejestrację. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wiąże się z:

a) wyrażeniem dobrowolnej zgody, która w każdej chwili może zostać odwołana;
b) dostępem upoważnionego Klienta do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
c) przesłanie Sprzedawcy danych osobowych następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym;
d) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy lub reklamodawców współpracujących ze Sprzedawcą informacji handlowych na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej.

3.8. Po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego oraz przesłania go do Sprzedawcy, Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę, co oznacza: 

a) zawarcie umowy o świadczeniu usługi Konta Klienta 
b) Klient uzyskuje dostęp do swojego Konta Klienta oraz możliwość dokonywania zmian w treściach podanych podczas Rejestracji, za wyjątkiem Loginu.

3.9. Po utworzeniu oraz uzyskaniu dostępu do Konta Klienta, Klient zobowiązany jest do zachowania poufności oraz nieudostępniania Hasła osobom trzecim. W przypadku wyjawienia zarówno Loginu, jak i Hasła osobom trzecim, Klient powinien dokonać zmiany Hasła w Koncie Klienta.

§ 4
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, RELIZACJA ZAMÓWIEŃ

4.1. Informacje oraz treści zawarte w Sklepie internetowym nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży Towarów.

4.2. Każdy produkt oferowany w Sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. Każdy produkt dostępny w ofercie Sklepu jest wolny od wszelkich wad zarówno fizycznych jak i prawnych.

4.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny zawierają podatek VAT, nie obejmują kosztów przesyłki oraz nie zawierają informacji na temat opłat celnych w przypadku wysyłki Towarów poza granice Polski. Promocje w Sklepie HQGSM.pl nie łączą się ze sobą. Produkty przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

4.4. Ostateczną ceną wiążącą Klienta oraz Sprzedawcę podczas transakcji jest cena Towaru podana w Sklepie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

4.5. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu, telefonicznie lub pod adresem mailowym Sklepu, które podane są na stronie internetowej przez Sprzedawcę. Klient ma możliwość złożyć zamówienie, podając wówczas Sprzedawcy informację na temat marki, modelu, koloru oraz ilości wybranego Towaru. Następnie Klient określa formę płatności oraz dostawy skompletowanego zamówienia. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok z wyjątkiem przerw technicznych lub konserwacyjnych.

4.6. Rejestracja w Sklepie nie jest konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Aby dokonać zakupu i złożyć zamówienie na Stronie www.hqgsm.pl należy dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie.

4.7. Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez wybór polecenia na Stronie „Dodaj do Koszyka” znajdującego się obok wyświetlanego Towaru. Po skompletowaniu wszystkich Towarów, Klient powinien wskazać sposób Dostawy oraz formę płatności. Następnie, wypełniając formularz zamówienia, podaje dane niezbędne do dokonania wysyłki i wystawienia rachunku lub faktury VAT i wysyła Zamówienie do Sprzedawcy. Aktywacja zamówienia następuje wraz z zaznaczeniem odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed realizacją zamówienia, wyświetlana jest łączna cena dla wybranych Towarów oraz łączny koszt Dostawy.

4.8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.9. Po złożeniu zamówienia w Sklepie, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, potwierdzenie o przyjęciu zamówienia oraz rozpoczęciu etapu jego realizacji. Przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta.

4.10. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dokonać weryfikacji dostępności wybranego przez Klienta Towaru. 

4.11. W przypadku braku określonego Towaru w magazynie Sklepu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych powodów, Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta o powstałych okolicznościach za pomocą numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej.

4.12. Jeżeli okaże się, że realizacja zamówienia przez Sprzedawcę jest niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a) anulowanie całego zamówienia;
b) anulowanie części zamówienia, której realizacja jest niemożliwa;

4.13. W przypadku weryfikacji pozytywnej dostępności Towaru w Sklepie, Klient otrzyma od Sprzedawcy informację o przyjęciu zamówienia do realizacji.
11. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.

4.14. Warunkiem zrealizowania każdego złożonego zamówienia jest podanie wszelkich wymaganych danych klienta, które pozwolą na weryfikację odbiorcy zakupionego produktu. Sklep internetowy gwarantuje potwierdzenie przyjętych zamówień oraz każdej transakcji drogą elektroniczną lub telefoniczną. Natomiast jeśli dane zamówienie nie spełnia wymaganych kryteriów bezpieczeństwa, budzi podejrzenia oraz uzasadnione wątpliwości sprzedawcy w związku z prawdziwością danych lub wybranego sposobu zapłaty, sklep ma pełne prawo, aby odmówić i nie zatwierdzić takiego zamówienia, zażądać zaliczki lub ograniczyć sposoby płatności.

4.15. Klient nie posiada możliwości dokonania płatności za część zamówienia przed dostawą Towaru, a za część zamówienia podczas jego odbioru. 

4.16. W przypadku płatności z góry oraz rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu odpowiedniej kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dokonania modyfikacji zamówienia przez Klienta. Zasady dokonania zwrotu należności określone są w §6.

4.17. Sprzedawca ma prawo do umieszczenia w Sklepie informacji dotyczącej orientacyjnej liczbie Dni Roboczych potrzebnych do zrealizowania zamówienia Klienta.

4.18. Zamówione Towary przez Klienta dostarczane są za pośrednictwem wybranego Dostawcy na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 

4.19. Czas i forma dostawy Towarów, jej warunki oraz koszty znajdują się w Sklepie internetowym, w dziale : „Płatność i dostawa”

4.20. W dniu przekazania zamówienia Klienta wybranemu Dostawy, Sprzedawca informuje Klienta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej o potwierdzeniu nadania przesyłki.

4.21. Klient po otrzymaniu przesyłki ma prawo do zbadania doręczonego Towaru w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.

4.22. Klient ma prawo zażądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru podczas transportu.

4.23. Klient ma możliwość odebrania zamówionego Towaru osobiście w Oddziale Sklepu, w dniach oraz godzinach jego otwarcia. Warunek odbioru osobistego w Oddziale stanowi uprzednia konsultacja ze Sklepem oraz otrzymanie przez Klienta informacji od Sprzedawcy o gotowości zamówionego Towaru do odbioru.

4.24 Sprzedawca ma obowiązek dołączyć do przesyłki, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę obejmującą dostarczane Towary, będącą jednocześnie dowodem zakupu.

4.25. W przypadku gdy Klient jest nieobecny pod wskazanym adresem dostarczenia Towaru przez Dostawcę, pracownik dostawcy pozostawia awizo dla Klienta, które upoważnia do odbioru zamówienia w określonej placówce Dostawcy. W przypadku zwrotnego odesłania zamówienia do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca ma prawo skontaktować się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej w celu ustalenia z Klientem ponownego terminu i kosztu Dostawy Towaru.

§ 5

KOSZTY I FORMY DOSTAWY

5.1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia przez Klienta. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

5.2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Należy również pamiętać, iż w każdym innym przypadku poza płatnością za pobraniem, termin dostarczenia zamówionego towaru wydłuża się o długość czasu między złożeniem zamówienia, a datą otrzymania płatności przez Sklep. (zwykle 1-2 dni robocze).
 

5.3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem oraz szczegółowymi informacjami w każdej chwili w zakładce „Koszty dostawy”.

§ 6

SPOSOBY PŁATNOŚCI

6.1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Klienta paragonem lub fakturą VAT.

6.2. Płatności można dokonać za pomocą:

a) przelewu tradycyjnego – wpłaty należy dokonać na wskazany numer konta bankowego Sprzedawcy, który zostanie przekazany drogą mailową wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Płatności można dokonać w banku, na poczcie lub przez Internet. Płatności bezpośrednio przelewem bankowym na nasze konto bankowe. Wszystkie transakcje przepływające między bankami mają do 1-2 dni roboczych na zaksięgowanie.

DANE DO PRZELEWU:

HQGSM.pl

Bytomska 28

42-606 Tarnowskie Góry

NIP: 645-236-85-46

VAT UE: PL6452368546

REGON:

Rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A.: 16 1050 1386 1000 0090 6934 2104

SWIFT Kod: INGBPLPW

b) płatności elektronicznych tpay.com - to najprostsza i najszybsza metoda płatności za pośrednictwem internetu. Sklep korzysta z systemu płatności elektronicznych oferowanych przez tpay.com. Proces płatności jest nie tylko szybki, ale przede wszystkim bezpieczny. Polega na wyborze własnego banku oraz dokonania określonej transakcji.

c) przelewu bankowego korzystając z systemu płatności PayPal (obsługiwany przez firmę PayPal Europe) – realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie otrzymania z systemu PayPal przez Sprzedawcę informacji o pozytywnym zakończeniu płatności.

d) płatności gotówką przy odbiorze – wysyłka za pobraniem polega na dokonaniu płatności gotówką kurierowi GLS podczas odbioru przesyłki.

e) płatności gotówką przy odbiorze osobistym – do transakcji dochodzi w siedzibie Sprzedawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów płatności zawarte są w zakładce „Formy płatności”.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych (art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1225).

7.2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia fizycznego otrzymania produktu przez adresata przesyłki.

7.3. Podstawę przyjęcia zwrotu jest dostarczenie do Sprzedawcy wypełnionego Protokołu Zwrotu Towaru.

7.3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 

7.4. W wypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, na życzenie Klienta, przedsiębiorca ma obowiązek przesłać potwierdzenie zwrotu świadczenia.

7.5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni.

Szczegółowe informacje dotyczące Zwrotu Towaru znajdują się w zakładce „Zwroty i Reklamacje”.

§ 8

PROCEDURA REKLAMACJI

8.1. Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

8.2. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów zawiera karta gwarancyjna producenta, jeśli jest ona dołączana do zakupionego produktu.

8.3. Roszczenia w ramach gwarancji Klient ma prawo zgłaszać bezpośrednio w wybranym serwisie autoryzowanym. Klient ma również prawo przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji składając reklamację w Sklepie internetowym lub osobiście w oficjalnej siedzibie Sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

8.4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w momencie jej stwierdzenia przez Konsumenta przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia doręczenia produktu.

8.5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeśli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Wady fizyczne lub prawne polegają na niezgodności sprzedanego Produktu z zawartą Umową Sprzedaży. Sprzedany Towar jest niegodny z Umową Sprzedaży, jeśli:

a) Produkt nie ma własciwości, które powinien mieć ze względu na cel zawieranej Umowy Sprzedaży wynikający z jego przeznaczenia

b) Produkt nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta

c) Produkt nie spełnia określonych warunków użytkowania, o których Sprzedawca poinformował Klienta podczas zawierania Umowy Sprzedaży

d) Produkt został wydany Klientowy w stanie niezupełnym.

Wada prawna polega na sprzedaży Produktu, który stanowi własność osoby trzeciej, obciążony jest prawem osoby trzeciej lub podlega rozporządzeniu wynikającemu z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 


8.6. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta w przeciągu 14 (czternastu) dni i powiadomić go o dalszych etapach postępowania. 

8.7. W celu rozpatrzenia reklamacji należy dostarczyć do siedziby Sklepu reklamowany Towar (adres: HQGSM.pl, ul. Bytomska 28, 42-606 Tarnowskie Góry, Polska) wraz z dowodem zakupu i formularzem reklamacyjnym. 

8.8. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. Wszelkie dodatkowe koszty związane z procesem reklamacji ponosi Sprzedawca.

8.9. W przypadku pozytywnego dla Klienta rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany reklamowanego produktu na pełnowartościowy.  

8.10. Reklamowane towary, które trafią do Sklepu mogą zostać odesłane do producenta, naprawione lub wymienione na nowe. Jeżeli okaże się to niemożliwe, wtedy Klient otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 

8.11. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeśli Klient został poinformowany o wadzie w momencie zawierania Umowy Sprzedaży.

8.12. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta, jeśli w momencie wydania Produktu jest on niezgodny z umową lub nie nadaje się do celu, do jakiego jest przeznaczony. Produkt powinien odpowiadać opisowi oraz posiadać zawarte w nim cechy, przedstawione przez Sprzedawcę. Konsument ma prawo w okresie dwóch miesięcy zawiadomić Sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności.

8.13. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności i nie odpowiada za niegodność Towaru z Umową Sprzedaży, jeśli Klient o danej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. 

 

§ 9

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę, aby właściciel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies zawarte są w zakładkach: "Polityka Prywatności" oraz "Polityka Cookies".

 

§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy:

a) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Z 2012 r., poz. 1225),

b) Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z pozn. zm.),

c) oraz właściwe przepisy Kodeksu cywilnego.

10.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sklepem a Konsumentem, będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwości miejscowej ogólnej i przemiennej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. W stosunku do przedsiębiorców spory te będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu internetowego.

10.4. Regulamin obowiązuje z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

§ 11

ZMIANY REGULAMINU

11.1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji jego treści na oficjalnej stronie internetowej sklepu. 

Sklep sobie zastrzega na wyłączność możliwości wprowadzania wszelkich zmian w „Regulaminie”, zamieszczonym na stronie internetowej.

11.2. Każda zmiana wchodzi w życie z dniem opublikowania ich na stronie internetowej sklepu.

11.3. Natomiast do każdej zawartej umowy przed zmianą jakichkolwiek danych treści lub informacji w Regulaminie, stosuje się zawsze wersję Regulaminu, która była dostępna i obowiązująca w momencie zawarcia umowy kupna – sprzedaży między klientem a sklepem.

em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg
em_brand_01.jpg